Sukkub 2017

Mroczna impreza na orientację.

Logo Sukkub

Regulamin Imprezy na Orientację „Sukkub”

Regulamin w pigułce: standardowe punkty kontrolne są sprawdzane wg instrukcji zawartych na stronie Pomorskiej Komisji Imprez na Orientację Odstępstwami od powyższych zasad są: punkty zadaniowe (oraz lampiony zadaniowe), punkty zręcznościowe (oraz punkty alternatywne) – rodzaj punktu kontrolnego oznaczony jest na mapie (szczegóły poniżej).

 1. Wstęp
  1. Impreza na Orientację „Sukkub” (zwana dalej Imprezą) jest imprezą turystyczno-sportową, której uczestnik lub zespół ma za zadanie potwierdzić w określonym limicie czasu swoją obecność przy ustawionych w terenie punktach bądź skrzynkach kontrolnych, oraz wykonać zadania.
  2. Organizatorem Imprezy jest UKS Włóczykij (zwany dalej Organizatorem).
  3. Celami Imprezy są:
   • zdrowe spędzenie czasu w postaci wymagającej samodzielnego wysiłku fizycznego i umysłowego Imprezy na Orientację,
   • propagowanie umiejętności posługiwania się mapą i kompasem w terenie bez pomocy urządzeń nawigacji satelitarnej,
   • wymiana doświadczeń oraz integracja środowisk miłośników Imprez na Orientację, geocachingu oraz turystyki pieszej.
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje dla uczestników wszystkich tras Imprezy.
  2. Uczestnicy biorą udział w Imprezie w zespołach 1-, 2- lub 3-osobowych.
  3. Start odbywa się w sposób interwałowy. Czas interwału zależy od rodzaju trasy, liczby uczestników i będzie podany na stronie internetowej, bądź w bazie imprezy.
  4. Zespoły w momencie startu otrzymują jedną kartę startową oraz dla każdego uczestnika mapę topograficzną czarno-białą, z ewentualnymi dodatkowymi arkuszami zawierającymi wytyczne odnośnie prawidłowego zdobywania punktów bądź skrzynek kontrolnych.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji treści mapy.
 3. Punkty kontrolne
  1. Punkty kontrolne (PK) mogą mieć jedną z dwóch postaci:
   • biało-czerwonej, podzielonej po przekątnej planszy InO (lampionu) o wymiarze kartki A4, opisanej na białym polu kodem oraz wyposażonej w przyrząd do potwierdzania – środek do pisania lub perforator,
   • stałego obiektu terenowego nieoznaczonego lampionem i nie posiadającego osobnych przyrządów (słupek leśny, terenowy słupek pomiarowy, transformator, tabliczka, budka dla ptaków, oznakowany paśnik itp.).
  2. Postać punktu kontrolnego (PK) jest opisana na mapie.
  3. Każdy punkt kontrolny powinien być ustawiony w miejscu charakterystycznym, przy czym miejsce to musi dać się jednoznacznie zlokalizować na mapie i w terenie.
  4. Punkt kontrolny (PK) może nie być naniesiony na mapę. Informacja o takim punkcie może pojawić się na mapie, w miejscu wskazanym na mapie, bądź w którymś z punktów kontrolnych.
  5. Jeżeli odległość ustawienia PK od miejsca charakterystycznego zaznaczonego na mapie jest większa niż 2 mm w skali mapy, to zespół nie ma obowiązku jego odszukania i za brak potwierdzenia tego punktu nie może być ukarany (wymagane potwierdzenie braku punktu kontrolnego - BPK).
  6. Poza punktami kontrolnymi (PK) Organizator może dodatkowo ustawić na terenie imprezy: punkty stowarzyszone (PS), punkty zadaniowe (PZd), punkty zręcznościowe(PZ).
  7. Lampion na linii obowiązkowego przebycia (przejścia, przejazdu, przepłynięcia) (LOP) nie może być oddalony od tej linii więcej niż o 5 m i musi być z niej dobrze widoczny).
  8. Punkt stowarzyszony (PS) z określonym punktem kontrolnym jest to punkt ustawiony w terenie, który ze względu na co najmniej jeden z poniższych warunków oddaje w przybliżeniu położenie punktu kontrolnego (PK).
   • niewielka odległość od PK (nie mniejsza niż 2 mm w skali mapy),
   • podobna forma terenu,
   • specyfika mapy,
   • inne informacje podane przez organizatora,
  9. Punkt stowarzyszony do linii obowiązkowego przebycia nie może być ustawiony w odległości mniejszej niż 5 m w terenie od linii zaznaczonej na mapie wzorcowej przez organizatora.
  10. Punkt mylny (PM) nie jest punktem kontrolnym danej trasy lub punktem z nim stowarzyszonym i musi być oddalony od danego PK o co najmniej 5 mm w skali mapy.
  11. Punkty stowarzyszone i punkty mylne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne.
  12. Punktem zadaniowym (PZd) są zadania, łamigłówki, a także wskazówki dotyczące rzeczywistej pozycji punktu kontrolnego (ich treść podana będzie albo na mapie, albo w miejscu wskazanym na mapie). Rozwiązanie zadania/łamigłówki nie zawsze będzie prowadziło do lampionu – wymagane może być przyniesienie jakiegoś przedmiotu, spisanie napisu itp.
  13. Lampion zadaniowy (LZ) jest to lampion, który może znajdować się na pierwszym etapie punktu zadaniowego (jego obecność nie jest związana z każdym punktem zadaniowym). Znajduje się on obok instrukcji punktu zadaniowego i ma postać biało-czerwonej, podzielonej po przekątnej planszy InO (lampionu) o wymiarze kartki A4, opisanej na białym polu kodem oraz wyposażonej w przyrząd do potwierdzania – środek do pisania lub perforator. Wartość lampionu zadaniowego nie jest taka sama co punktu kontrolnego.
  14. W przypadku punktów zadaniowych nie obowiązuje pkt. III 7 – nie ma minimalnej odległości w jakiej musi znajdować się punkt stowarzyszony.
  15. Punkt zręcznościowy (PZ) to punkt kontrolny, którego prawidłowe spisanie wymaga wykazania się sprawnością fizyczną. Przy każdym punkcie zręcznościowym będzie możliwość spisania zamiast niego punktu alternatywnego (PA).
  16. Punkty zręcznościowe oraz punkty alternatywne oznacza się w terenie w taki sam sposób jak punkty kontrolne, przy czym na punkcie alternatywnym lub na mapie zawsze będzie podana prawidłowa lokalizacja punktu zręcznościowego.
  17. Ze względu na specyfikę mapy i terenu imprezy organizator może ustalić maksymalną odległość punktu stowarzyszonego od punktu kontrolnego (MOS), powyżej której wszystkie punkty stanowią dla danego PK punkty mylne.
  18. W przypadku wprowadzenia MOS wszystkie punkty spełniające warunki PS w obszarze przez nią ograniczonym traktowane są jako PS.
  19. Potwierdzenie lampionu innego niż lampion wzorcowy znajdujący się w bazie imprezy będzie traktowane jako PM niezależnie od jego lokalizacji.
 4. Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej
  1. Potwierdzenie punktu kontrolnego lub skrzynki kontrolnej następuje w zależności od jego/jej postaci:
   • planszę InO z dołączonym środkiem do pisania – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą kredki umieszczonej przy lampionie numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu,
   • planszę InO z dołączonym perforatorem – poprzez odciśnięcie umieszczonego przy lampionie perforatora w pierwszym wolnym polu karty startowej i wpisanie za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz kodu z lampionu ustawionego w tym miejscu,
   • punkt terenowy – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą własnego długopisu numeru PK (opisu PK) oraz wyznaczonej przez Organizatora cechy charakterystycznej obiektu, będącego punktem kontrolnym,
   • punkt zadaniowy – poprzez wpisanie w pierwszym wolnym polu karty startowej za pomocą własnego długopisu numeru PK oraz wyznaczonej przez Organizatora treści stanowiącej rozwiązanie zadania, bądź opisu zabranego przedmiotu (w przypadku istnienia lampionu zadaniowego należy wpisać w to samo pole, jego kod oraz rozwiązanie zadania),
  2. Potwierdzeń dokonuje się w kolejnych polach karty startowej bez pozostawiania pól wolnych.
  3. Kolejność potwierdzania punktów kontrolnych jest obowiązkowa lub dowolna (informacja będzie podana na mapie).
  4. Zespół ma prawo do nieograniczonej ilości poprawień pierwotnie potwierdzonego PK, przy czym:
   • poprawień PK/ dokonuje się poprzez wpisanie właściwego potwierdzenia w kolejne wolne pole karty startowej – niedopuszczalne jest dokonywanie skreśleń lub poprawek istniejących potwierdzeń, za co grozi uznanie punktu za mylny,
   • za dokonanie każdorazowego poprawienia potwierdzenia PK otrzymuje się odpowiednią ilość punktów karnych,
   • po dokonaniu poprawień ocenie podlegają wyłącznie ostatnie potwierdzenia danego PK oraz ilość dokonanych poprawień.
  5. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego punktu kontrolnego lub jest on zniszczony w sposób uniemożliwiający opis, dokonuje się zapisu BPK/BSK (brak punktu kontrolnego/brak skrzynki kontrolnej), dodając numer tego PK/SK oraz godzinę. Jeżeli uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK/BSK, a Organizator stwierdził właściwe ustawienie PK/SK to zapis taki traktowany jest jako potwierdzenie punktu mylnego (PM).
  6. W przypadku stwierdzenia przy punkcie kontrolnym braku przyrządu do potwierdzania PK, całego zapisu dokonuje się własnym przyborem do pisania, umieszczając numer lub oznaczenie PK oraz kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej, dodając uwagę BK (brak kredki).
  7. Inne dokonanie zapisu w przypadku braku punktu kontrolnego lub braku przyrządu do potwierdzenia PK niż opisane w rozdz. IV, p. 5 i 6 traktowane są jak potwierdzenie punktu mylnego (PM).
  8. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.
  9. Za potwierdzenie PK umieszczonych do 2 mm w skali mapy od miejsca zaznaczonego na mapie bądź podanego przez Organizatora w wytycznych uczestnik nie może być karany.
  10. Wybrane PK mogą być dodatkowo obsadzone przez Sędziów przez cały czas trwania Imprezy lub jej część. W takim wypadku Sędziowie dodatkowo rejestrują czas przybycia zespołu na PK, jednak zespół musi niezależnie od tego potwierdzić PK zgodnie z rozdz. IV.
 5. Czas przebycia i długość trasy
  1. W klasyfikacji na wszystkich trasach w pierwszej kolejności brana jest pod uwagę ilość punktów karnych*,
   *w przypadku miejsc ex aequo Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia losowania pucharu
  2. Podstawowy limit czasu ustalany jest przez Organizatora z uwzględnieniem długości trasy oraz trudności zlokalizowanych w terenie PK.
  3. Każdemu zespołowi poza podstawowym limitem czasu przysługuje limit spóźnień.
  4. Limit spóźnień powinien być nie mniejszy niż 1/4 i nie większy niż 1/3 podstawowego limitu czasu.
  5. Pomiaru czasu dokonuje się do pełnej minuty.
  6. Zespół może być sklasyfikowany po przekroczeniu limitu spóźnień, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem.
  7. Długość tras jest liczona w liniach prostych między PK, z uwzględnieniem trudnych bądź niemożliwych do przebycia przeszkód.
  8. Szczegółowe dane dotyczące długości i limitów czasu będą podane w bazie i na mapach.
  9. Osoby, które ukończyły 60 lat mają 10% dłuższy limit podstawowy na każdej z tras.
 6. Punktacja
  1. W Imprezie zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.
  2. Punkty karne uzyskuje się za:
   1. brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK 90 pkt
    brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK nienaniesionego na mapę przez organizatora (w tym PK z linii obowiązkowego przebycia LOP) 60 pkt
    potwierdzenie punktu mylnego PM lub każdego punktu kontrolnego ponad wymaganą liczbę 30 pkt
    zmianę kolejności potwierdzeń PK (za każdą zmianę) 30 pkt
    pozostawienie na karcie startowej wolnego pola zamiast kolejnego potwierdzenia punktu kontrolnego 30 pkt
    potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez organizatora na mapę wzorcową 25 pkt
    potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) nienaniesionego przez organizatora na mapę wzorcową oraz PS do całej linii obowiązkowego przebycia (LOP) 15 pkt
    brak potwierdzenia lampionu zadaniowego (LZ) 30 pkt
    potwierdzenie punktu alternatywnego (PA) do punktu zręcznościowego (PZ) 15 pkt
    brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego 10 pkt
    każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) 10 pkt
    każdą pełną minutę limitu spóźnień 1 pkt
    każdą pełną minutę spóźnienia po przekroczeniu limitu spóźnień 10 pkt
    błędne wykonanie zadania specjalnego lub jego niewykonanie X* pkt

    *Punktacja dotycząca punktów zadaniowych znajduje się w opisie mapy. W przypadku istnienia lampionu zadaniowego (LZ) punkty karne za brak jego potwierdzenia oraz punkty karne za brak zadania sumują się.

 7. Warunki ukończenia imprezy
  1. Zespół, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi:
   • w komplecie przybyć na metę przed jej zamknięciem,
   • oddać kartę startową w stanie umożliwiającym Sędziemu identyfikację potwierdzeń,
   • potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) lub punkt stowarzyszony (PS),
  2. Zespół może być zdyskwalifikowany za:
   • podrabianie potwierdzeń na karcie startowej,
   • używanie jakiegokolwiek środka transportu,
   • korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy,
   • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych,
   • niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do ich potwierdzania,
   • nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość,
   • używanie urządzeń elektronicznych służących do określania położenia w terenie lub pomiaru parametrów ruchu takich jak dystans, prędkość (tempo), w tym urządzeń nawigacji satelitarnej, z wyłączeniem rejestratorów trasy do analizy po Imprezie
   • używanie map innych niż dostarczonych przez organizatora,
   • rozdzielanie się zespołu na trasie.
  3. Za pokonywanie trasy przy pomocy osób trzecich, łączenie się zespołów itp. grozi do 90 minut karnych dopisanych do czasu przejścia zespołu, a nawet dyskwalifikacja drużyn.
  4. Sędziowie mogący sprawdzić drużynę na trasie posiadać będą stosowny identyfikator.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Na całym terenie szkoły obowiązuje CAŁKOWITY ZAKAZ SPOŻYWANIA ALKOHOLU I PALENIA TYTONIU.
  2. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer telefonu do Organizatora jest podany na mapie.
  3. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność, niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasach Imprezy i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatora.
  4. Prawidłowe spisanie niektórych punktów kontrolnych na trasie Ekstremalnej może wymagać wykazania się sprawnością fizyczną. Punkty takie będą specjalnie opisane na mapie (możliwe jest też, że informacja o punkcie zręcznościowym znajdować się będzie na jego punkcie alternatywnym) jako punkty zręcznościowe (PZ), zostanie także zapewniona możliwość spisania punktu alternatywnego (PA), dlatego też uczestnicy spisują punkty zręcznościowe jedynie na własną odpowiedzialność.
  5. Osoby niepełnoletnie mające nieukończone 18 lat startują i uczestniczą w Imprezie tylko i wyłącznie pod opieką swojego opiekuna prawnego. Muszą także przedstawić przed startem pisemną zgodę obojga prawnych opiekunów wg podanego wzoru: Oświadczenie opiekunów prawnych.
  6. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz zostawiania śmieci w lesie. Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
  7. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie oraz za jakiekolwiek szkody poniesione przez uczestników Organizator nie odpowiada. Zalecane jest ubezpieczenie się we własnym zakresie.
  8. Obowiązuje nakaz przestrzegania przepisów prawa, w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tychże przepisów uczestnik odpowiada osobiście.
  9. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku, imienia i nazwiska w relacjach z Imprezy zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora, a także na gromadzenie tychże danych w bazach danych Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzają się również na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną i udostępniają w tym celu swój e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.01.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204).
  10. Organizator nie zapewnia transportu uczestników z trasy.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni najpóźniej przed startem.
  12. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Uwagi i odwołania rozstrzyga Organizator Imprezy. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzją ostateczną.
  13. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.